කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

+94 652 245 048

Name Designation Telephone Number Fax Number
Mr. U. Uthayasirithat Divisional Secretary +94 652 246 591 +94 652 246 591
Mrs. MS. Silmiya Assistant Divisional Secretary I +94 652 051 991 +94 652 246 591
Miss. KV. Sithra Accountant +94 652 246 471 +94 652 246 591
Mr. Riyas Assistant Director (Planning) +94 652 246 593 +94 652 246 591
Mr.MIM. Faiz Administrative Officer +94 652 245 048 +94 652 246 591
Mrs.Jaroof Administrative Officer (Grama Niladhari) +94 652 245 048 +94 652 246 591
Mr.S. Kirisnapiriyan Additional District Registrar +94 652 245 048 /0775729646 +94 652 246 591
Mr. R.A.I. Nalin Additional District Registrar +94 112 437 247 [Ext: 116] +94 652 246 591

News & Events

News & Events

03
ජන2019
காத்தான்குடி பிரதேச செயலக 2019 கடமைகளை ஆரம்பிக்கும் உத்தியோகபூர்வ நிகழ்வு

காத்தான்குடி பிரதேச செயலக 2019 கடமைகளை ஆரம்பிக்கும் உத்தியோகபூர்வ நிகழ்வு

பொதுநிர்வாக மற்றும் உள்நாட்டுலுவல்கள் அமைச்சின் சுற்றுநிருபத்திற்கமைய  2019ம் ஆண்டிற்கான...

04
දෙසැ2018

காத்தான்குடி பிரதேச செயலகத்தில் நவீனமயப்படுத்தப்பட்ட வரவேற்பு கருமபீடம் ஆரம்பம்

காத்தான்குடி பிரதேச செயலகத்தில் ... நிறுவனத்தின் அனுசரனையுடன் நவீனமயப்படுத்தப்பட்ட...

Scroll To Top