பொது இலக்கம்

  + 0652245048

 பெயா் பதவி தொடர்பு இலக்கம் தொலை நகல் இல

Mr. உ. உதயஸ்ரீதா்

பிரதேச செயலாளர் +94 652 246 591 +94 652 246 591
Mrs. எம்.எஸ். சில்மியா உதவி பிரதேச செயலாளர் +94 652 051 991 +94 652 246 591
Miss. KV. சித்ரா Accountant +94 652 246 471 +94 652 246 591
Mr. ரியாஸ் Assistant Director (Planning) +94 652 246 593 +94 652 246 591
Mr.MIM. பாயிஸ் Administrative Officer +94 652 245 048 +94 652 246 591
Mrs. எம். றஊப் Administrative Officer (Grama Niladhari) +94 652 245 048 +94 652 246 591
Mr.S. கிரிஷ்ணபிரியன் Additional District Registrar +94 652 245 048 /0775729646 +94 652 246 591
     

News & Events

31
ஜன2020
ஸம் ஸம் சிறப்பு மலர் வெளியீடு - 2019 பிரதேச கலை இலக்கிய விழா-2020

ஸம் ஸம் சிறப்பு மலர் வெளியீடு - 2019 பிரதேச கலை இலக்கிய விழா-2020

காத்தான்குடி பிரதேச செயலகத்தின் கீழ் இயங்கும் பிரதேச கலாசார...

31
ஜன2020
காத்தான்குடி பிரதேச செயலக Mobile Application வெளியீடு

காத்தான்குடி பிரதேச செயலக Mobile Application வெளியீடு

காத்தான்குடி பிரதேச செயலகத்தினால் பொதுமக்களின் நலன்கருதி அலைபேசி மென்பொருள்...

குடியுரிமை சாசனம்

News & Events

31
ஜன2020
ஸம் ஸம் சிறப்பு மலர் வெளியீடு - 2019 பிரதேச கலை இலக்கிய விழா-2020

ஸம் ஸம் சிறப்பு மலர் வெளியீடு - 2019 பிரதேச கலை இலக்கிய விழா-2020

காத்தான்குடி பிரதேச செயலகத்தின் கீழ் இயங்கும் பிரதேச கலாசார...

31
ஜன2020
காத்தான்குடி பிரதேச செயலக Mobile Application வெளியீடு

காத்தான்குடி பிரதேச செயலக Mobile Application வெளியீடு

காத்தான்குடி பிரதேச செயலகத்தினால் பொதுமக்களின் நலன்கருதி அலைபேசி மென்பொருள்...

Scroll To Top